Pakiety: druga ta sama formuła nakierowana na cel -30%, trzecia ta sama formuła -40%. | -30% na dodatkowe składniki kolagenu personalizowanego.*Promocja na pakiety nie obejmuje kolagenu personalizowanego.

Sundose

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego Sundose.io

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje m.in. sposoby pozyskiwania, cele i podstawy prawne przetwarzania, zasady przechowywania i udostępniania oraz metody ochrony danych osobowych gromadzonych poprzez serwis internetowy Sundose.io (dalej: „Serwis Sundose.io” lub „Serwis”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu Sundose.io przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisami:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Danych osobowych – oznacza to informacje o osobie zidentyfikowanej lub o osobie możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to każdą czynność wykonywaną na danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administratorze danych osobowych – oznacza to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 4. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis Sundose.io i/lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie;
 5. Użytkowniku zarejestrowanym – oznacza to użytkownika, który założył konto użytkownika;
 6. Koncie użytkownika – oznacza to zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu użytkownikowi zarejestrowanemu.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Sundose.io jest Sundose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres Spółki: ul. Vetterów 1; 20-277 Lublin, wpisana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000642406, z kapitałem zakładowym w wysokości 267.000,00 zł, NIP: 7123320705, REGON: 365652197 (dalej: „Spółka” lub „My”).

Inspektor Ochrony Danych

Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych. Naszym inspektorem ochrony danych jest Pani Małgorzata Kufel Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: gdpr@sundose.io .

Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gdpr@sundose.io lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Sundose Sp. z o.o.; ul. Vetterów 1; 20-277 Lublin.

Sposoby gromadzenia danych oraz zakres gromadzonych danych

Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników Serwisu Sundose.io . Użytkownicy podają lub pozostawiają swoje dane osobowe na różnych etapach korzystania z Serwisu. Dane gromadzone są:

 1. podczas wysyłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego – otrzymujemy wówczas: imię; nazwisko; adres e-mail i ewentualnie numer zamówienia oraz inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości, adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie;
 2. podczas rejestracji i tworzenia konta użytkownika w Serwisie – otrzymujemy wówczas adres poczty elektronicznej; dane do logowania, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji;
 3. po utworzeniu konta użytkownika w Serwisie, gdy Użytkownik zdecyduje się uzupełnić swój profil o dodatkowe dane – możemy wówczas otrzymać m.in. imię; nazwisko; adres zamieszkania, ewentualnie inny adres do wysyłki zamawianych produktów; numer telefonu; adres e-mail;
 4. podczas wypełniania wywiadu zdrowotnego – możemy wówczas otrzymać m.in. dane takie jak płeć; wiek; dane fizyczne (np. masa ciała, wzrost); dane demograficzne; dane fizjologiczne; dane dotyczące nawyków żywieniowych; dane dotyczące zdrowia, adres IP komputera, z którego dokonano wypełnienia wywiadu;
 5. podczas dokonywania zakupu oferowanego przez nas produktu – otrzymujemy wówczas imię; nazwisko;  adres zamieszkania, ewentualnie inny adres do wysyłki zamawianego produktu; numer telefonu; adres e-mail, adres IP komputera, z którego dokonano zakupu;
 6. podczas dokonywania przez Użytkownika płatności ceny za produkt zakupiony poprzez Serwis – otrzymujemy wówczas m.in. imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego; numer rachunku bankowego; inne dane podane w tytule przelewu;
 7. automatycznie podczas wizyty na stronach Serwisu Sundose.io – otrzymujemy wówczas informacje zebrane przez pliki cookies, charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z naszego Serwisu, np. datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty w Serwisie oraz zakres wizyty; informację o systemie operacyjnym i o przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik; informacje o rodzaju wykorzystywanego urządzenia i adresie IP (protokół internetowy) oraz tzw. Uniform Resource Locator (URL).

Niekiedy, dane osobowe Użytkowników zostają nam przekazane przez podmioty trzecie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za towar kupiony w naszym Serwisie poprzez system płatności elektronicznych PayU. Wybierając taki sposób zapłaty Użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby podmiot trzeci (właściciel systemu PayU) przekazał nam dane Użytkownika pozwalające na właściwe zaewidencjonowanie wpłaty.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu Sundose.io przetwarzamy jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. W poniższej tabeli przedstawiliśmy realizowane cele oraz adekwatne do nich podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

L.P. Cele przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
1 odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszenia kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

2 Prowadzenie i obsługa Konta użytkownika
w Serwisie

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

3 skomponowanie indywidualnego składu produktu Sundose w oparciu o wyniki wywiadu zdrowotnego

przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)

4 przyjmowanie zamówień na produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu i realizacja umów dostawy

przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (tj. umowy dostawy), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

5 rozpatrywanie reklamacji

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy dostawy w zakresie w jakim odbiorca realizuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

6 wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających z przepisów podatkowych i przepisów rachunkowych

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

7 ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie postępowań sądowych i windykacja należności

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

– ochrony i realizacji naszych praw,

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

8 archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

– zabezpieczenia informacji m.in. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

9 wysyłka mailingu zawierającego treści marketingowe i/lub informacje handlowe (np. informacje o produktach, ofercie, nowościach, promocjach, konkursach itp.)

przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

10 wysyłka wiadomości sms zawierających treści marketingowe i/lub informacje handlowe

przetwarzanie realizowane jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

11 prowadzenie innych działań o charakterze marketingowym

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc do:

– marketingu bezpośredniego własnych towarów lub usług

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

12 prowadzenie analiz i statystyk sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu w oparciu o dane zebrane przy użyciu plików cookies

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

– usprawnienia działania Serwisu i poprawy funkcjonalności świadczonych usług;

– poprawy bezpieczeństwa działania Serwisu;

– optymalizacji procesu obsługi użytkowników.

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Odbiorcy Danych

Dostęp do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Sundose.io mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. W uzasadnionych przypadkach przekazujemy lub może przekazać niektóre dane osobowe następującym odbiorcom danych:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, np. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej;
 2. bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Spółki;
 3. podmiotom, z usług których korzystamy zlecając im realizację zadań łączących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Będą to podmioty wykonujące na nasze zlecenie usługi niezbędne do prawidłowego działania Serwisu Sundose.io , wykonania zawieranych przy pomocy Serwisu umów oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, np.;
  – dostawcy usług i narzędzi informatycznych;
  – podmioty świadczące usługi marketingowe;
  – podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe;
  – firmy świadczące na naszą rzecz usługi hostingu danych i hostingu poczty e-mail;
  – firmy świadczące usługi kurierskie.;

Ze wszystkimi podmiotami, którym przekazujemy dane osobowe celem realizacji zleconych przez nas usług, podpisujemy uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W umowach tych ściśle określamy m.in. dozwolony charakter, cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu. Dokładamy również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych.

Danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu nie sprzedajemy, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

L.P. Cele przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych
1 odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszenia kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego przez czas w jakim istniała będzie potrzeba wzajemnego kontaktu w sprawie, której dotyczy korespondencja
2 Prowadzenie i obsługa Konta użytkownika
w Serwisie
przez okres prowadzenia Konta użytkownika, aż do momentu jego likwidacji
3 skomponowanie indywidualnego składu produktu Sundose w oparciu o wyniki wywiadu zdrowotnego przez okres prowadzenia Konta użytkownika, aż do momentu jego likwidacji
4 przyjmowanie zamówień na produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu i realizacja umów dostawy przez czas realizacji umowy dostawy
5 rozpatrywanie reklamacji do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej
6 wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa
7 ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie postępowań sądowych i windykacja należności przez okresy niezbędne do ochrony naszych praw lub przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa
8 archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych przez okresy wymagane przepisami obowiązującego prawa i/lub przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa
9 wysyłka mailingu zawierającego treści marketingowe i/lub informacje handlowe (np. informacje o produktach, ofercie, nowościach, promocjach, konkursach itp.) do momentu cofnięcia zgody na wysyłkę newslettera lub mailingu zawierającego treści marketingowe i/lub informacje handlowe
10 wysyłka wiadomości sms zawierających treści marketingowe i/lub informacje handlowe do momentu cofnięcia zgody na wysyłkę wiadomości sms zawierających treści marketingowe i/lub informacje handlowe
11 prowadzenie innych działań o charakterze marketingowym do momentu wniesienia ważnego, uzasadnionego sprzeciwu
12 prowadzenie analiz i statystyk sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu w oparciu o dane zebrane przy użyciu plików cookies do momentu wniesienia ważnego, uzasadnionego sprzeciwu

Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przestrzegamy wszystkich praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów RODO. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo sprawdzenia jakie jego dane osobowe są przez nas przetwarzane i uzyskania informacji m.in. o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są przetwarzane, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
 5. przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. formaty txt., doc., rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi lub zażądania, by dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, przy czym może być to:

 1. sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację tej osoby – a więc gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża prywatności osoby, lub
 2. sprzeciw marketingowy – a więc gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownicy Serwisu Sundose.io mają prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać m.in. wysyłając do nas stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej: gdpr@sundose.io lub pocztą tradycyjną na adres: Sundose Sp. z o.o.; ul. Vetterów 1; 20-277 Lublin. Wniosek taki powinien zawierać dane, które umożliwią nam jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

Każda osoba, której dane dotyczą, która uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza jej prawa, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do skorzystania z wielu funkcjonalności Serwisu Sundose.io . Bez podania danych osobowych nie będzie można np. przesłać do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, założyć konta użytkownika i dokonać zakupu oferowanych przez nas produktów. Niekiedy jednak, przepisy prawa będą wymagały podania nam określonych danych osobowych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie

Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu Sundose.io nie są przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat osób fizycznych, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Zabezpieczenie danych

Dane osobowe zbierane poprzez nasz Serwis zabezpieczamy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów RODO. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyty stopień bezpieczeństwa danych osobowych i chronić je przed przypadkowym, bądź celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną. Przykładowo:

 1. na stronach Serwisu Sundose.io używamy bezpiecznych połączeń internetowych, szyfrowanych z użyciem certyfikatu SSL, co ma zapewnić poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet;
 2. dane osobowe przechowujemy na bezpiecznych serwerach;
 3. dane osobowe przetwarzać mogą jedynie nasi specjalnie upoważnieni pracownicy i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania poleconych im zadań;
 4. opracowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednią politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowne procedury przetwarzania danych;
 5. z podmiotami, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych podpisujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których precyzyjnie określamy dopuszczalny cel, zakres i sposób przetwarzania;
 6. dokładamy starań, aby podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, również w Serwisie Sundose.io wykorzystujemy pliki cookies, do zbierania i przetwarzania anonimowych danych o Użytkownikach. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Dane zebrane przy użyciu plików cookies nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Pliki cookies są przez nas stosowane w celu analizy tego w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, w celu ulepszenia działania Serwisu, poprawy funkcjonalności świadczonych przez nas usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkowników, jak również dla celów statystycznych.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawność działania niektórych funkcji Serwisu.

Zbieramy również informacje o sposobach korzystania z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP Użytkowników Serwisu. Tak zbierane dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości Użytkowników, jednak na ich podstawie możemy analizować sprawność działania Serwisu, jego bezpieczeństwo, diagnozować potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdywać rozwiązania. Takie dane są dla nas również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Serwis (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany takie mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych. O wprowadzonych zmianach każdorazowo będziemy informowali Użytkowników Serwisu.