- 25% na wszystkie formuły nakierowane na cel, w tym na bazę kolagenu personalizowanego! Sprawdź!

Sundose

Regulamin serwisu

Spis treści

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO I APLIKACJI MOBILNEJ SUNDOSE

§1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostały użyte następujące zwroty i określenia, należy przez nie rozumieć:

 1. Administrator danych osobowych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Aplikacja Mobilna Sundose – należące do Sundose i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej o nazwie Sundose, w ramach której, z wykorzystaniem Konta, Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, bezpłatnie udostępniana pod adresem www.sundose.com, www.sundose.io, w sklepie Google Play i App Store do pobrania i użytkowania.
 3. Bezpłatna Konsultacja Dietetyczna – konsultacja polegająca na omówieniu składu suplementacji oraz samopoczucia związanego z suplementacją. Konsultacja dietetyczna nie obejmuje układania diety.
 4. Cena do zapłaty – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sundose za Produkt i koszty dostawy.
 5. Czas realizacji – czas niezbędny do wyprodukowania Produktu lub jego przygotowania do wysyłki wynoszący do 7 Dni roboczych, chyba że inny, krótszy termin został zadeklarowany przy zakupie w odniesieniu do danego Produktu, liczonych od dnia uznania na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sundose oraz po Przyjęciu Zamówienia do realizacji. Za pierwszy dzień Czasu realizacji przyjmuje się następny Dzień roboczy po Przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 6. Dane osobowe – informacje o osobie zidentyfikowanej lub o osobie możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 7. Dietetyk – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, prowadząca na zlecenie Sundose konsultacje z Użytkownikami dotyczące zasad suplementacji, sprawująca opiekę dietetyczną nad Klientami, konsultująca skład Produktów oraz przygotowująca indywidualny skład suplementu na podstawie innych danych i informacji przedstawionych przez Klienta.
 8. Dzień roboczy – dowolny dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).
 9. FAQ (Frequently Asked Question) – zakładka dostępna pod adresem www.sundose.io/faq, zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 10. Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie internetowym oraz Aplikacji Mobilnej, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie internetowym oraz Aplikacji Mobilnej, służący składaniu Zamówień poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określeniu warunków sprzedaży, m.in. w zakresie opcji płatności i sposobu dostawy.
 12. Godziny robocze – godziny w przedziale od 9:00 do 17:00 w Dni robocze.
 13. Kalendarz dostępności – kalendarz przeznaczony do rezerwacji Bezpłatnych Konsultacji Dietetycznych dostępny pod tym adresem.
 14. Karta podarunkowa – elektroniczny bon towarowy o określonej wartości nominalnej, uprawniający Klienta do jednorazowego lub wielokrotnego wykorzystania przy zakupie Produktów. Karta podarunkowa zastępuje środki pieniężne, ale sama nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części. Gdy wartość Zamówienia przekracza wartość Karty podarunkowej, Klient dopłaca różnicę. Gdy wartość Zamówienia jest niższa niż wartość Karty podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę.
 15. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która zawiera z Sundose Umowę na dostawę lub sprzedaż Produktu.
 16. Kod rabatowy – unikalny kod alfanumeryczny uprawniający Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu procentowego lub kwotowego na zakup Produktu. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 17. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn zm.).
 18. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą, w tym z Sundose, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 19. Konto – funkcjonalność Serwisu internetowego oraz Aplikacji Mobilnej Sundose, oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem e-mail), tworzona dla Użytkownika na podstawie adresu e-mail oraz hasła zabezpieczającego, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sundose, w którym gromadzone są dane Użytkowników, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Konto służy Użytkownikowi w szczególności do składania Zamówienia na Produkty, zarządzania Zamówieniami oraz danymi Użytkownika. Konto jest przeznaczone także do przekazywania danych i informacji, w szczególności do monitoringu zdrowotnego Użytkownika w zakresie suplementacji, generowania na podstawie danych zdrowotnych receptury Produktu, aktualizowania receptury Produktu zgodnie z aktualnymi danymi zdrowotnymi. Konto przeznaczone jest do składania Zamówień tylko dla jednego Klienta; wprowadzenie danych innej osoby na tym samym Koncie, może skutkować pojawieniem się błędów oraz wygenerowaniem nieprawidłowego składu Produktu.
 20. Newsletter – elektroniczna usługa świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści newslettera zawierającego w szczególności informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach.
 21. Opinia – informacja (wypowiedź) konsumenta opisująca jego subiektywne odczucia na temat Produktów, Usług, Serwisu internetowego i/lub Aplikacji Mobilnej Sundose, w tym: Opinia zewnętrzna; Opinia zweryfikowana; Opinia sponsorowana.
 22. PayPal – system płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 23. PayU lub Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 zł, w całości opłaconym.
 24. Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążenie rachunku Klienta cyklicznie poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności. Warunki dokonywania Płatności cyklicznych określa odrębny regulamin (Regulamin Subskrypcji).
 25. Polityka prywatności – dokument dostępny pod tym adresem, opisujący m.in. sposoby pozyskiwania, cele i podstawy prawne przetwarzania, zasady przechowywania i udostępniania oraz metody ochrony danych osobowych gromadzonych poprzez Sundose.
 26. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – wygenerowana wiadomość mailowa; moment zawarcia Umowy z Klientem. Po Przyjęciu Zamówienia do realizacji następuje wykonanie zgodne z Zamówieniem Klienta. Możliwość dokonywania zmian w złożonym Zamówieniu jest wyłączona lub ograniczona.
 27. Produkt – przedmiot Umowy dostawy lub sprzedaży dostępny w ofercie Sundose.
 28. Produkt spersonalizowany – Produkt, będący suplementem diety w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.), wytworzony na indywidualne Zamówienie Klienta, którego skład jest komponowany samodzielnie przez Klienta lub zaakceptowany przez Klienta po uprzednim zaproponowaniu przez Sundose dopasowany do potrzeb danej osoby (Receptura). Produkt obejmuje pakiet 30 saszetek dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu i w zależności od składu ma postać proszku, kapsułek lub proszku i kapsułek. Szczegółowy skład Produktu jest opisany na opakowaniu Produktu oraz dostępny jest jako informacja na Koncie. Produkt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 29. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 30. Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność wykonywana na danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 31. Receptura – zestaw składników Produktu odpowiadający określonym potrzebom danej osoby, z którego Klient może korzystać wielokrotnie, składając kolejne Zamówienia. W przypadku korzystania Użytkowania z funkcjonalności Konta skład Receptury zapisywany jest na Koncie.
 32. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów dostawy i sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz Aplikacji Mobilnej Sundose, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 33. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 34. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sundose dostępny pod adresem: www.sundose.com oraz www.sundose.io, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje w szczególności o Produkcie, jego składzie i cenie oraz złożyć Zamówienie.
 35. Sprzedawca lub Sundose – Sundose sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642406, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7123320705, REGON: 365652197, o kapitale zakładowym w wysokości 395 500,00 zł, będący jednocześnie właścicielem Serwisu internetowego, Aplikacji Mobilnej Sundose,usługodawcą w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz dostawcą.
 36. Subskrypcja – usługa świadczona przez Sundose na podstawie Regulaminu Subskrypcji, polegająca na stałej dostawie Produktów do Klienta w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych.
 37. Termin dostawy – czas liczony od zakończenia Czasu realizacji.
 38. Umowa – umowa dostawy lub sprzedaży, o których mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, zawarta między Klientem a Sundose za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji Mobilnej Sundose. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 39. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 40. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 41. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 42. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, korzystająca z Serwisu internetowego lub Aplikacji Mobilnej.
 43. Wywiad zdrowotny – elektroniczny kwestionariusz, pozwalający na przeprowadzenie wywiadu medyczno-dietetycznego, celem opracowania receptury zindywidualizowanego Produktu oraz jej regularnej aktualizacji.
 44. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów na odległość, jak również pozwalającą na świadczenie usług drogą elektroniczną. Aplikacja Mobilna Sundose jest oprogramowaniem działającym na urządzeniach przenośnych, umożliwiającym zawieranie umów na odległość, jak również pozwalającą na świadczenie usług drogą elektroniczną. Serwis internetowy i Aplikacja Mobilna Sundose są utrzymywane i obsługiwane przez Sundose który jest ich właścicielem.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu internetowego lub Aplikacji Mobilnej. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz Aplikacji Mobilnej, w szczególności zasady:
  1. zawierania umów dostawy i sprzedaży Produktów,
  2. składania zamówień na Produkty,
  3. dostawy Produktów,
  4. płatności za Produkty, w tym koszty ich dostawy,
  5. odstąpienia od Umowy,
  6. reklamacji Produktów.
 5. Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone w Serwisie internetowym i Aplikacji Mobilnej, w tym zdjęcia i opisy, stanowią przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami jest zabronione.
 6. Regulamin jest dostępny pod tym adresem, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 7. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer (lub inne urządzenia o podobnej funkcjonalności) z dostępem do Internetu;
  2. system operacyjny dla komputera: Linux Debian 10 i wyższa, macOS El Capitan i wyższa, Windows 7 i wyższe
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 72 i wyższej; Opera w wersji 84 i wyższej; Google Chrome w wersji 98 i wyższej.
  5. włączenie w przeglądarce internetowej cookies.
 8. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Sundose możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
  2. system operacyjny dla urządzeń mobilnych: Android API 19 i wyższe albo iOS 9 i wyższe;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 723.5 i wyższej albo Internet Explorer w wersji 98.0 i wyższej albo Opera w wersji 8410 i wyższej albo Google Chrome w wersji 9810 i wyższej;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej cookies.
 9. Kontakt z Sundose odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: customercare@sundose.io, telefonicznie w Dni i Godziny robocze pod numerem: +48 22 104 92 13 (opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora), a także za pośrednictwem Elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:
  1. dla wersji polskiej: https://sundose.io/pl/contact,
  2. dla wersji angielskiej: https://sundose.io/uk/contact,
  3. dla wersji niemieckiej: https://sundose.io/de/contact,
  4. dla wersji włoskiej: https://sundose.io/it/contact

  W celu usprawnienia komunikacji dla potencjalnych i bieżących Klientów Sundose, w pierwszej kolejności rekomendowane jest skorzystanie z zakładki FAQ.

 10. Wszelkie treści zawarte w Serwisie internetowym oraz Aplikacji Mobilnej, w szczególności wyniki Wywiadów zdrowotnych, mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią, ani nie zastępują porady lekarskiej lub farmaceutycznej. Żadnej z tych informacji nie należy rozumieć jako:
  1. wykonywania działalności leczniczej lub udzielania świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.);
  2. udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.);
  3. stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Klienta.
 11. Do Produktów nabytych przy użyciu Kart podarunkowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

§3. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług i realizacją umów opisanych w Regulaminie będzie Sundose.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z Sundose możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gdpr@sundose.io lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres Sundose.
 3. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Sundose wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: gdpr@sundose.io.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług i realizacji umów opisanych w Regulaminie.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych będą:
  1. przepisy prawa, tj. art. 18 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w przypadku usługi Wywiadu Zdrowotnego – zgoda Użytkownika/Klienta na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 6. Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim upoważnieni pracownicy Sundose. W uzasadnionych przypadkach Sundose przekazuje lub może przekazać niektóre dane osobowe następującym odbiorcom danych:
  1. podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, np. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej;
  2. bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Sundose;
  3. podmiotom, z usług których korzystamy zlecając im realizację zadań łączących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Będą to podmioty wykonujące usługi na zlecenie Sundose niezbędne do prawidłowego działania Serwisu internetowego, wykonania zawieranych przy pomocy Serwisu internetowego umów oraz wypełnienia ciążących na Sundose obowiązków prawnych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sundose, np.:
   • dostawcy usług i narzędzi informatycznych;
   • podmioty świadczące usługi marketingowe;
   • podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe;
   • firmy świadczące na naszą rzecz usługi hostingu danych i hostingu poczty e-mail;
   • firmy świadczące usługi kurierskie.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
 8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki Użytkownik/Klient korzystał będzie z usług lub przez jaki realizowane będą umowy opisane Regulaminem, a także później przez okresy:
  1. przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa,
  2. archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
  5. prawo przenoszenia danych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona na potrzeby dokonania przez Sundose analizy pod kątem doboru suplementacji może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Sundose narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania z usług lub zawarcia i realizacji umów opisanych Regulaminem. Bez przekazania danych osobowych niemożliwym będzie zawarcie umowy.
 13. Przekazywane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 14. Szczegółowe informacje o zakresie, sposobach, celach, podstawach prawnych, czy zasadach przetwarzania przez Sundose danych osobowych, nie tylko w zakresie świadczenia usług i realizacji umów opisanych w Regulaminie, zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod tym adresem.

§4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sundose świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz Aplikacji Mobilnej następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;
  2. udostępnianie Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Serwisu internetowego i Polityki prywatności;
  3. prowadzenie Konta;
  4. Wywiad zdrowotny;
  5. Kalendarz dostępności;
  6. Subskrypcja Sundose
  7. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sundose jest nieodpłatne.
 3. Czas trwania poszczególnych umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji Mobilnej poprzez wypełnienie Wywiadu zdrowotnego i/lub Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;
  2. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji Mobilnej Sundose zawierana jest na czas nieoznaczony;
  3. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej dostępu do Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sundose i Polityki prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik wyświetli stronę internetową Serwisu internetowego lub Aplikację Mobilną i zawierana jest na czas przeglądania strony lub korzystania z Aplikacji Mobilnej, tj. do czasu jej zamknięcia;
  4. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przeprowadzeniu Wywiadu zdrowotnego zawierana jest z chwilą, gdy Użytkownik rozpocznie Wywiad zdrowotny i zawierana jest na czas jego wypełniania, a w przypadku Użytkowników posiadających Konto zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta;
   umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalendarza dostępności w celu rezerwacji Bezpłatnych Konsultacji Dietetycznych zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika;
  5. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji Sundose zawierana jest na czas nieoznaczony, zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Klienta z korzystania z tej Usługi;
  6. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na dostępie do Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony;
  7. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na dostępie do Aplikacji Mobilnej Sundose zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Użytkownika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Sundose korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Użytkownika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług elektronicznych Sundose w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Rozwiązaniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Serwisie internetowym, Wywiad zdrowotny).
 9. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: customercare@sundose.io lub pisemnie na adres: ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin.
 10. W przypadku Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami, Sundose może rozwiązać  umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:
  1. obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin;
  2. dostarcza treści o charakterze bezprawnym;
  3. rażąco działa na szkodę Sundose.

  Naruszenia muszą mieć charakter obiektywny i bezprawny.

 11. W przypadku Użytkowników niebędących jednocześnie Konsumentami, Sundose może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sundose oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sundose.io lub pisemnie na adres: ul. Wojciechowska 9B, 20-704 Lublin
 13. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności, ewentualnie dołączenie stosownych plików dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sundose.
 14. Rozpatrzenie reklamacji przez Sundose następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Sundose w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Użytkownika.

§5. Konto Użytkownika

 1. Użytkownik ma możliwość założenia Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
 2. W celu dokonania rejestracji Konta, nowy Użytkownik:
  1. wypełnia Formularz Rejestracji poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, w tym wielkiej litery i cyfry, albo
  2. po wypełnieniu Wywiadu zdrowotnego, podaje adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany link aktywacyjny przekierowujący do ustawienia hasła do Konta.
 3. Podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stanowić będzie jego indywidualną nazwę (login). Na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego, przesyłane będą informacje związane z Kontem oraz korzystaniem z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji Mobilnej.
 4. Do założenia Konta wymagane jest także zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptacja ich treści oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Konta, niezbędna jest aktywacja Konta poprzez kliknięcie w link w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 5. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej mają charakter poufny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki (w tym szkody) spowodowane ujawnieniem ww. danych osobom trzecim.
 6. Użytkownik posiadający Konto zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w Formularzu Rejestracji niezwłocznie po każdej ich zmianie. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Użytkownik.
 7. Na Koncie znajdują się w szczególności informacje takie jak:
  1. dane kontaktowe, tj.adres e-mail oraz numer telefonu;
  2. dane dostawy;
  3. każdorazowy skład Produktu oferowanego po wypełnieniu Wywiadu zdrowotnego;
  4. każdorazowy skład Produktu objętego Zamówieniem;
  5. historia zamówień;
  6. oferta Sundose;
  7. kalendarz z możliwością oznaczania spożycia suplementu;
  8. status Subskrypcji;
  9. indywidualny kod polecający przypisany na stałe do danego konta.
 8. W ramach Konta, Użytkownik ma możliwość w szczególności:
  1. złożenia Zamówienia;
  2. przeglądania historii Zamówień;
  3. zmiany swoich danych;
  4. usunięcia Konta;
  5. zgłoszenia problemów technicznych.
 9. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: customercare@sundose.io.
 10. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta nie ma wpływu na wcześniej zawarte Umowy. Usunięcie Konta powoduje nieodwracalną utratę dostępu do zgromadzonych na nim treści oraz skutkuje wygaśnięciem Subskrypcji.
 11. Sundose zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika lub czasowego ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji Mobilnej Sundose w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie składania Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niezupełne lub nieaktualne, wprowadzając tym samym w błąd Sundose lub naruszając prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego i/lub Aplikacji Mobilnej Sundose naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników;
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§6. Wywiad zdrowotny i Bezpłatna Konsultacja Dietetyczna

 1. Użytkownik ma możliwość wypełnienia i uzupełniania Wywiadu zdrowotnego, na podstawie którego Sundose zaproponuje indywidualnie dopasowaną Recepturę Produktu, która zostanie zapisana na Koncie. Wypełnienie Wywiadu zdrowotnego jest bezpłatne, dobrowolne i służy prawidłowemu dopasowaniu suplementacji do potrzeb konkretnego Użytkownika.
 2. Użytkownik posiadający Konto ma możliwość modyfikacji i dokonywania zmian w zaproponowanej Recepturze przed złożeniem Zamówienia. Sundose nie ponosi jednak odpowiedzialności za samodzielne zmiany dokonane przez Użytkownika, które mogą negatywnie wpłynąć na jego samopoczucie. Przed wprowadzeniem zmian w zaproponowanej recepturze Sundose rekomenduje skorzystanie z Bezpłatnej Konsultacji Dietetycznej.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Bezpłatnej Konsultacji Dietetycznej.
 4. Konsultacja jest prowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie z zakresu dietetyki, wyróżniającą się wiedzą z zakresu suplementacji oraz jej wpływu na zdrowie.
 5. Bezpłatna Konsultacja Dietetyczna polega na omówieniu składu planowanego lub złożonego już Zamówienia, wpływu poszczególnych jego elementów na stan zdrowia oraz możliwość wpływu na poprawę samopoczucia. Podczas konsultacji, Użytkownik ma możliwość rozmowy w Dietetykiem na temat swojego samopoczucia, prowadzonej aktywności fizycznej, sposobu odżywiania, wyników badań oraz oczekiwań w zakresie skutków planowanej lub rozpoczętej suplementacji.
 6. Bezpłatna Konsultacja Dietetyczna nie jest tożsama z poradą dotyczącą diety, przygotowaniem jadłospisu, zaleceniami dotyczącymi postępowania żywieniowego, poradnictwem w zakresie stosowanych przez Konsumenta diet i ich kaloryczności, ani opiniotwórczością dotyczącą stosowanych przez Konsumenta diet.
 7. Bezpłatne Konsultacje Dietetyczne odbywają się:
  1. drogą mailową (dietetyk@sundose.io);
  2. telefonicznie – po uprzednim zarezerwowaniu terminu rozmowy przy pomocy Kalendarza dostępności. Dietetyk skontaktuje się z Użytkownikiem w wybranym przez niego terminie pod numerem telefonu wskazanym przy zakładaniu Konta.
 8. Bezpłatna Konsultacja Dietetyczna przeprowadzona po złożeniu i opłaceniu Zamówienia nie uprawnia Klienta do dokonywania zmian w składzie Zamówionego Produktu.
 9. Użytkownik ma możliwość Bezpłatnej Konsultacji Dietetycznej:
  1. przed złożeniem pierwszego Zamówienia w celu omówienia składu nowego Zamówienia;
  2. w trakcie korzystania z Produktów Sundose w celu przedstawienia pytań i wątpliwości lub dodatkowej porady związanej z suplementacją;
  3. przed złożeniem kolejnego Zamówienia w celu zaktualizowania Produktu w kolejnych miesiącach korzystania z Produktu;
  4. w celu skonsultowania wyników badań, na podstawie których zostanie dokonana aktualizacja Produktu w kolejnych miesiącach korzystania z Produktu.
 10. Sundose informuje, że Dietetyk nie zajmuje się ustalaniem indywidualnie dobranych jadłospisów, diet oraz przedstawianiem zaleceń żywieniowych dla Użytkowników Sundose.
 11. Wszelkie treści zawarte w Serwisie internetowym lub Aplikacji Mobilnej, w szczególności wyniki Wywiadów zdrowotnych, mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią, ani nie zastępują porady lekarskiej lub farmaceutycznej.

§7. Procedura zawarcia Umowy

 1. Ogłoszenia, reklamy oraz inne informacje o Produktach zamieszczone w Serwisie internetowym i Aplikacji Mobilnej, w szczególności ich opisy oraz właściwości, nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik wypełnia Formularz Zamówienia, w którym wskazuje następujące informacje:
  1. imię i nazwisko;
  2. kraj dostawy;
  3. adres rozliczeniowy;
  4. adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres rozliczeniowy);
  5. numer telefonu;
  6. adres e-mail.
 3. Złożenie Zamówienia może być poprzedzone (dobrowolnie) Wywiadem zdrowotnym i/lub Bezpłatną Konsultacją Dietetyczną. Ponadto po złożeniu Zamówienia Klient ma możliwość skorzystania z Bezpłatnej Konsultacji Dietetycznej w celu omówienia potrzeb suplementacyjnych w przyszłości.
 4. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji Mobilnej we wszystkie dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni i Godziny robocze.
  Złożenie Zamówienia następuje z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia. Wymagane jest także zapoznanie się z
 5. Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacja ich treści. Klient zaznacza okienko „Oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin Sundose” i klika w przycisk „Kupuję i płacę”. Sundose niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia na adres e-mail podany przy rejestracji lub w czasie składania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz ma jedynie na celu poinformowanie Użytkownika o jego otrzymaniu przez Sundose.
 6. W przypadku posiadania Karty podarunkowej lub Kodu rabatowego, Użytkownik może ich użyć przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu Formularza Zamówienia. Użycie Karty podarunkowej lub Kodu rabatowego spowoduje przeliczenie Ceny do zapłaty. Sundose zastrzega, że w odniesieniu do Kart podarunkowych i Kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki, w szczególności określone w odrębnych regulaminach.
 7. Użytkownik nie może jednocześnie skorzystać z Karty podarunkowej oraz Kodu rabatowego. Karty podarunkowe oraz Kody rabatowe nie łączą się ze sobą, chyba że odrębny regulamin stanowi inaczej.
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
  2. oświadczenie Sundose o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty);
  3. Regulamin utrwalony w formacie .pdf i/lub link do strony internetowej, na której ten regulamin się znajduje;
  4. informację o zasadach zwrotów i reklamacji.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a Sundose. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim nie ma możliwości dokonywania zmian w Produkcie spersonalizowanym, tj. składu i smaku.
 10. Szczegółowy skład zamówionego Produktu jest opisany na etykiecie elektronicznej dostępnej po zeskanowaniu kodu QR lub po wpisaniu adresu strony internetowej – dostępnych na opakowaniu Produktu, w którym Produkt został dostarczony do Klienta. Skład Produktu zapisany jest także na Koncie Klienta.

§8. Subskrypcja Sundose

 1. W przypadku oferowania w określonym czasie i dla określonych produktów przez Sundose usługi Subskrypcji, Użytkownik może zadeklarować chęć zawarcia Umowy Subskrypcji oraz terminy płatności w trakcie składania Zamówienia.
 2. Użytkownik może anulować Subskrypcję w każdym czasie.
 3. Zasady korzystania z Subskrypcji, w tym warunki dokonywania Płatności cyklicznych oraz składania i rozpatrywania reklamacji określa odrębny Regulamin Subskrypcji.

§9. Sposób i termin płatności

 1. Sundose, najpóźniej przed złożeniem Zamówienia (tj. kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”), informuje o Cenie do zapłaty. Cena do zapłaty, podawana w trakcie składania Zamówienia, wyrażona jest w wybranej przez Klienta walucie (PLN, EUR lub GBP) i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) oraz obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty poszczególnych składników (witamin i minerałów), pakowania, produkcji i dostawy.
 2. Podawana w trakcie składania Zamówienia Cena do zapłaty, jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
  1. kartą kredytową/debetową z funkcją płatności internetowych, uprawniającą Sundose do obciążenia rachunku bankowego Klienta pełną należną kwotą Ceny do zapłaty;
  2. przelewem tradycyjnym;
  3. płatność jednorazowa PayU, PayPal;
  4. płatność cykliczna PayU – w przypadku wyboru Subskrypcji.
 4. Korzystanie z usług płatniczych wymienionych w ust. 3 lit. c)-d) powyżej, oznacza akceptację postanowień odrębnego regulaminu płatności oraz innych wewnętrznych aktów regulujących korzystanie przez Klientów z oferowanych przez nich usług.
 5. Szczegółowy opis form płatności, o których mowa w ust. 3 lit. c)-d) powyżej, w tym dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług płatniczych i rozpatrywania reklamacji, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych usługodawców.

§10. Koszty, sposób i termin dostawy

 1. Sundose dokonuje dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Sundose nie ma wpływu na godziny dostarczania Zamówień.
 3. Zmiana adresu dostawy Zamówienia jest możliwa po wyprodukowaniu Zamówienia – według zasad określonych w informacji od firmy kurierskiej przesłanej do Klienta.
 4. Koszty dostawy wskazywane w trakcie składania Zamówienia wliczone są w Cenę do zapłaty.
 5. Czas Realizacji wynosi do 7 Dni roboczych, chyba że inny, krótszy termin został zadeklarowany przy zakupie w odniesieniu do danego produktu.
 6. W przypadku gdy Sundose nie będzie w stanie dochować Czasu realizacji Produktu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym, najszybszym Czasie Realizacji.
 7. Termin dostawy liczony od zakończenia Czasu Realizacji wynosi:
  1. na terenie Polski: 1-2 Dni roboczych,
  2. za granicę: zależnie od kraju, zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej firmy kurierskiej.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sundose zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Serwisu internetowego i Aplikacji Mobilnej Produktów zgodnych z Umową. Sundose ponosi wobec Klientów będących Konsumentami odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z Umową na zasadach określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a i n.
 2. Do Umów zawartych z Przedsiębiorcą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi w Umowie zawartej z Przedsiębiorcą.
 3. Sundose ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.
 4. W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany. Sundose może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sundose może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sundose. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sundose, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w ust. 7 poniżej. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sundose uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 5. Sundose dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 6. Koszt naprawy lub wymiany ponosi Sundose, który odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Konsument jest obowiązany udostępnić Sundose Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sundose.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sundose odmówił lub nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;
  2. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sundose próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany;
  4. z oświadczenia Sundose lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sundose zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 9. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt na koszt Sundose. Sundose zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 10. Sundose dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania, można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sundose.io lub też pisemnie na adres: ul. Wojciechowska 9B, 20-704 Lublin.
 12. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, numer zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności, ewentualnie dołączenie stosownych dowodów, plików dotyczących przedmiotu reklamacji (np. zdjęć) oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sundose.
 13. Składając reklamację, Klient może skorzystać z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 14. W przypadku opóźnienia w dostawie Zamówienia względem terminów określonych w § 10 Regulaminu, Klient może skorzystać w szczególności z procedury reklamacyjnej na zasadach określonych w odrębnym regulaminie przewoźnika.
 15. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w trakcie odbioru, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub Produktu, powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny. Klient zobowiązany jest także udokumentować ww. uszkodzenia w celu poinformowania Sundose. Sporządzenie protokołu reklamacyjnego nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sundose, ale może znacznie ułatwić lub przyspieszyć jej przebieg.
 16. Sundose ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym sposób. W przypadku braku ustosunkowania się Sundose w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.
 17. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem

§12. Odstąpienie od Umowy

 1. Sundose informuje, że z uwagi na fakt, iż Produkty spersonalizowane oferowane przez Sundose są co do zasady produkowane według specyfikacji Klienta i służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje jedynie w odniesieniu do Produktów nie posiadających tych cech. Każde natomiast ewentualne oświadczenie o odstąpieniu składane przez Klienta będącego Konsumentem będzie analizowane indywidualnie, z uwzględnieniem czy dany Produkt kupiony przez konkretnego Klienta posiada cechy rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb..
 2. Prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 3. Konsument, który zawarł za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji Mobilnej Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sundose zgodzi się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sundose, Sundose nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sundose.io;
  2. pisemnie na adres: ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin.
 6. Odstępując od Umowy, Konsument może skorzystać z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie zamówionego Produktu.
 8. W celu wykonania prawa odstąpienia, Konsument powinien złożyć Sundose oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sundose, tj. ul.Wojciechowska 9B, 20-704 Lublin, przed upływem tego terminu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument zachowuje prawo żądania zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sundose). Sundose dokona zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sundose został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sundose dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. Sundose ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest m.in.:
  1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  4. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Sundose a Klientem będącym Konsumentem, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ww. ustawy. Informacje na temat trybu i zasad przeprowadzania procedury mediacyjnej przez wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej;
  2. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356 z późn. zm.);
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. www.uokik.gov.pl/porady_konsumenckie.php;
  2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§14. Opinie

 1. Sundose umożliwia wystawianie oraz dostęp do Opinii o Produktach, Usługach, Serwisie internetowym i Aplikacji Mobilnej Sundose na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Opinie są udostępniane bezpośrednio w Serwisie internetowym oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i niezależnych serwisów.
 3. Wystawienie Opinii jest możliwe:
  1. w ramach niezależnych serwisów („Opinie zewnętrzne”);
  2. po otrzymaniu przez Klienta zaproszenia od Sundose, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej („Opinie zweryfikowane”). Wystawienie takiej opinii jest dla Klienta dobrowolne i równoważne z wyrażeniem przez niego zgody na jej publikację przez Sundose. Pełną odpowiedzialność za treść opinii ponosi jej autor.
 4. Sundose informuje, że niektóre Opinie mogą być wystawiane w ramach odpłatnej współpracy z opiniującym („Opinie sponsorowane”).
 5. Opinie zewnętrzne nie są samodzielnie weryfikowane przez Sundose pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli i w niektórych przypadkach mogą być one wystawione przez każdego użytkownika Internetu, tj. również użytkownika, który nie używał danego Produktu lub go nie nabył. Informacje o tym, czy i w jaki sposób właściciele niezależnych serwisów zapewniają, aby publikowane tam opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, mogą być udostępniane na ich stronach internetowych. Sundose umożliwia jedynie dostęp do tych Opinii.
 6. Opinie zweryfikowane i Opinie sponsorowane są weryfikowane przez Sundose pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli. Weryfikacja następuje w ten sposób, że opinia taka może pochodzić wyłącznie od Klienta będącego konsumentem, który nabył dany Produkt lub go używał i otrzymał zaproszenie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia.
 7. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do wypowiedzi, poglądów, informacji, wydawanych przez Dietetyków w związku z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą bądź zawodową, jako osób niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Opinie ekspertów”).
 8. Sundose zastrzega sobie prawo publikowania w Serwisie internetowym tylko wybranych Opinii, bez uszczerbku dla dostępu do Opinii zewnętrznych, publikowanych w ramach zewnętrznych serwisów.
 9. Opinie udostępniane bezpośrednio w Serwisie internetowym zawierają informację o ich rodzaju i źródle, z którego pochodzą.
 10. Wystawienie Opinii jest możliwe:
  1. naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre imię osób trzecich;
  2. naruszają prawa autorskie osób trzecich, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej;
  3. zawierają adresy e-mail, odnośniki do innych stron internetowych, adresy stron internetowych, dane osobowe;
  4. są sprzeczne z Regulaminem Serwisu internetowego oraz Aplikacji Mobilnej Sundose.
 11. Ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia do Opinii mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej opisanej w § 4 ust. 12-14 Regulaminu.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy lub Aplikację Mobilną zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień. Sundose dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Sundose zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany w zakresie oferty; zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego lub Aplikacji Mobilnej; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających z Serwisu internetowego lub Aplikacji Mobilnej przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.