- 25% na wszystkie formuły nakierowane na cel, w tym na bazę kolagenu personalizowanego! Sprawdź!

Sundose

Regulamin subskrypcji

Spis treści

§1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostały użyte następujące zwroty i określenia, należy przez nie rozumieć:

 1. Panel Subskrypcji – zakładka na Koncie Użytkownika służąca do zarządzania Subskrypcją znajdująca się w Sekcji “Ustawienia”, Zakładce “Subskrypcja”.
 2. Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co 30 dni poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 3. Regulamin Subskrypcji – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Subskrypcji oraz warunki dokonywania Płatności cyklicznych, dostępny pod tym adresem.
 4. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu internetowego Sundose, określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny pod tym adresem.
 5. Subskrybent lub Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Subskrypcji.
 6. Subskrypcja – usługa świadczona przez Sundose na podstawie Regulaminu Subskrypcji, polegająca na stałej dostawie Produktów do Klienta w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych.
 7. Sundose – Sundose Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642406, NIP: 7123320705, REGON: 365652197, o kapitale zakładowym w wysokości 409 200.00 zł, będący właścicielem Serwisu internetowego Sundose.io.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Subskrypcji określa zasady korzystania z Subskrypcji, w szczególności zasady:
  1. aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Subskrypcji;
  2. dokonywania Płatności cyklicznych za Subskrypcję;
  3. przyznawania rabatów dla Subskrybentów;
  4. składania reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
  5. odstąpienia od Umowy.
 2. Regulamin Subskrypcji dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu internetowego pod tym adresem.
 3. Wszelkie wyrażenia użyte w Regulaminie Subskrypcji mają znaczenie przypisane w Regulaminie Serwisu, chyba że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie Regulaminu Subskrypcji.

§3. Zasady korzystania z Subskrypcji

 1. Do aktywacji i korzystania z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności.
 2. W celu aktywacji Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin Subskrypcji oraz Zasady płatności PayU.
 3. Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy płatnością jednorazową a aktywacją Subskrypcji. Aktywacja Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.
 5. Klient może mieć tylko jedną aktywną Subskrypcję.
 6. Korzystanie z Subskrypcji nie wyłącza możliwości złożenia i opłacenia jednorazowego Zamówienia poza Subskrypcją.
 7. Klient będący Subskrybentem, który składa Zamówienie i wybiera opcję “Zamawiam w Subskrypcji” dokonuje zmiany w aktywnej Subskrypcji.
 8. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto, w tym dedykowany Panel Subskrypcji.
 9. W Panelu Subskrypcji Klient ma możliwość w szczególności:
  1. uzyskania informacji o składzie i cenie Produktu z ostatniego i następnego Zamówienia;
  2. uzyskania informacji o wysokości przyznanych rabatów;
  3. uzyskania informacji o terminie płatności;
  4. zmiany terminu Płatności cyklicznej;
  5. zmiany adresu dostawy;
  6. zmiany karty płatniczej;
  7. anulowania Subskrypcji.
 10. Subskrybent ma możliwość zmiany terminu Płatności cyklicznej poprzez wydłużenie tego terminu, jednak nie więcej niż o 30 dni kalendarzowych względem pierwotnego terminu płatności.
 11. Subskrybent ma możliwość zmiany składu Produktu w ramach Subskrypcji. Przypisanie zmiany składu do Subskrypcji następuje poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam w Subskrypcji”. Wybrany skład zastąpi skład dotychczasowy. Zmiana składu odniesie skutek od następnej dostawy Produktu.
 12. Subskrybent ma możliwość dokonania innych zmian w Subskrypcji w zakresie wskazanym w Panelu Subskrypcji.
 13. Subskrybent jest informowany każdorazowo o skutkach dokonanych zmian w Subskrypcji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§4. Czas trwania Subskrypcji

 1. Subskrypcja trwa przez czas nieoznaczony od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.
 2. Subskrybent może anulować Subskrypcję w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Subskrypcji. Potwierdzenie anulowania Subskrypcji zostanie wysłane na adres e-mail Subskrybenta.
 3. Anulowanie Subskrypcji ma skutek natychmiastowy.
 4. Subskrypcja wygasa w przypadku:
  1. czterech nieudanych prób obciążenia karty płatniczej zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Subskrypcji (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
  2. usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Wygaśnięcie Subskrypcji ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

§5. Płatności cykliczne

 1. Subskrybent dokonując zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co 30 dni, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.
 2. Subskrybent w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sundose.
 3. Subskrybent jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
 4. Sundose informuje Subskrybenta, na co najmniej 19 i 10 dni przed kolejną Płatnością cykliczną, o zbliżającym się terminie automatycznego obciążenia karty płatniczej lub zmieniających się warunkach umowy (kwota lub częstotliwość obciążenia).
 5. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej, Sundose ponowi próbę obciążenia karty płatniczej odpowiednio za 1, 3 i 5 dni od pierwszej próby. Po czwartej nieudanej próbie obciążenia karty płatniczej, Subskrypcja wygasa.
 6. Sundose ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

§6. Rabaty progresywne

 1. Przy każdej Płatności cyklicznej naliczany jest rabat progresywny, uzależniony od okresu korzystania z Subskrypcji.
 2. Subskrybent przy pierwszej Płatności cyklicznej otrzymuje rabat w wysokości 15% i  obciążany jest kwotą w wysokości 85% podstawowej Ceny do zapłaty. Przy drugiej i każdej kolejnej Płatności cyklicznej, Subskrybent otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 1% podstawowej Ceny do zapłaty, aż do osiągnięcia ceny minimalnej, tj. 70% podstawowej Ceny do zapłaty.
 3. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji/programu.
 4. W przypadku anulowania lub wygaśnięcia Subskrypcji, Subskrybent traci wszystkie uzyskane rabaty.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@sundose.io lub w formie pisemnej na adres: ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. numer zamówienia i/lub transakcji;
  4. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Sundose ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Subskrybenta adres lub w inny podany przez Subskrybenta sposób. W przypadku braku ustosunkowania się Sundose w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.

§8. Odstąpienie od Umowy

 1. W kwestii prawa do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu (§ 12).

§9. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie Subskrypcji następują w trybie określonym w Regulaminie Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2021 roku.